นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY POLICY)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า ‘ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล’ โดยมีบุคลากรที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีมอบหมายโดยเฉพาะให้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของวิทยาลัย ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า ‘ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล’ ส่วนท่านถือเป็น ‘เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล’ ตามกฎหมายนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินงานตามภารกิจของโรงเรียน และตามที่กฎหมายกำหนด ข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวม ได้แก่
• ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เช่น IP Address, Web Browser ที่ใช้งาน ถูกเก็บบันทึกเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้ยิ่งขึ้น
• ข้อมูลที่นักเรียนป้อนบนเว็บไซต์ เช่น ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน หมู่เลือด วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล ที่อยู่ รูปถ่าย

2. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

• วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ได้เห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นส่วนตัว (Privacy Right) จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต
• ข้อมูลส่วนบุคคลที่วิทยาลัยได้รับมา อาทิ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน อีเมล์ ข้อมูลทางการเงิน ฯลฯ ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของวิทยาลัยเท่านั้น และวิทยาลัยจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล • วิทยาลัยมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมทั้งการป้องกันการเข้าถึง-แก้ไข-สูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และการบันทึกผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Log) การเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้ถูกเข้ารหัสตามมาตรฐาน TLS (HTTPS) ทำให้ผู้อื่นไม่สามารถดักฟังข้อมูลได้ แม้เข้าผ่านเครือข่ายสาธารณะ

3. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วิทยาลัยได้ดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ วิทยาลัยได้จัดทำระเบียบ คำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

4. ช่องทางการติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 80/90หมู่3 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
โทร. 038-784-681-4
อีเมล์ : [email protected]