ช่างอุตสาหกรรม    

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ    

สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    

สาขาวิชาไฟฟ้า
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์
สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม