คณะกรรมการบริหาร

ดร.อุไรวรรณ ตันประภัสร์ประธานกรรมการบริหาร
นาย ไชยยศ ตันประภัสร์กรรมการผู้จัดการ
ดร.วรรณา ตันประภัสร์ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ดร.สุชีลา ตันประภัสร์ที่ปรึกษา
ดร.กิตติศักดิ์ ศรีชวนะผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
รศ.ดร.อารมณ์ เพชรชื่นที่ปรึกษางานวิชาการ
ดร.ชลกร ตันประภัสร์กรรมการและเลขานุการ
นางสาว สุจิตรา ตันประภัสร์ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
นายชยนันท์ ตันประภัสร์คณะกรรมการ