คณะกรรมการดำเนินงาน

ดร.วรรณา ตันประภัสร์์ผู้อำนวยการ
ดร.วิไลลักษณ์ แก้วจินดารองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา
นายณัฐกานต์ เนตรเหมือนทิพย์รองผู้อำนวยการคณะช่างอุตสาหกรรม
นางอรัญญา อนุจารีวัฒน์รองผู้อำนวยการคณะบริหารธุรกิจ
นางอารีรัตน์ พรหมภู่รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
นายเศวต ชลวิริยะกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวปุญชรัสมิ์ ตันประภัสร์์รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร
นางบัวแก้ว สุกใสผู้ช่วยผู้อำนวยการคณะบริหารธุรกิจ/หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสมภพ อิสระมงคลการผู้ช่วยผู้อำนวยการคณะช่างอุตสาหกรรม/หัวหน้าสาขาไฟฟ้า
.นางกฤษณา กฤษณะพันธ์หัวหน้างานธุรการ
นางสาวรัติยา วิจิตรวงษ์หัวหน้างานกองทุน-ทะเบียน
นางเพลินพิศ เสมาคำหัวหน้างานวิชาการ
นางสุภรณ์ ช้างงาเนียมหัวหน้าสาขาการตลาด-โลจิสติกส์-ชีพพื้นฐาน
นางสาวนิอร พรหมเสนาหัวหน้าสาขาการบัญชี-ท่องเที่ยว
นายปรีชา จันทร์ใหม่หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์
นายพิพิธ อังติกุลหัวหน้างานเทคนิคพื้นฐาน
นายณัฐพล รุ่งสว่างหัวหน้างานฝึกงาน-แนะแนว-ทวิภาคี
นายสนธยา สร้อยคีรีหัวหน้างานพฤติกรรม-กิจกรรม
นายทนง ตันติวงค์หัวหน้างานโสต-ช่อมบำรุง
นางสาวกนกพร ถาวรหัวหน้างานประชาสัมพันธ์-มัลติมีเดีย
นางสาวศุภวรรณ สุวรรณปาลหัวหน้างานหลักสูตรสองภาษา
นายเทพฤทธิ์ จิตจักร์ผู้รับผิดชอบสาขาภาษาต่างประเทศ
นายดิษยพงศ์ หังสาจะระผู้รับผิดชอบสาขาเมคคาทรอนิกส์
นางสาวรสสุคนธ์ ฐิตสาโรเลขานุการผู้อำนวยการ