คณะกรรมการดำเนินงาน

นางสาววรรณา ตันประภัสร์
นางวิไลลักษณ์ แก้วจินดา
นายณัฐกานต์ เนตรเหมือนทิพย์
นางอรัญญา อนุจารีวัฒน์
นางอารีรัตน์ พรหมภู่
นายเศวต ชลวิริยะกุล
นางสาวปุญชรัสมิ์ ตันประภัสร์
นางกฤษณา กฤษณะพันธ์
นางสาวรัติยา วิจิตรวงษ์
นางเพลินพิศ เสมาคำ
นางสุภรณ์ ช้างงาเนียม
นางบัวแก้ว สุกใส
นางสาวนิอร พรหมเสนา
นายสมภพ อิสระมงคลการ
นายปรีชา จันทร์ใหม่
นายสนธยา สร้อยคีรี
นางสาวกนกพร ถาวร