สาขาธุรกิจค้าปลีก(หลักสูตรทวิภาคี)

"ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี"

เรียนอะไรบ้าง

  1. การบัญชีเบื้องต้น
  2. การขายเบื้องต้น
  3. ธุรกิจค้าปลีก คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
  4. ศิลปะการขายการจัดแสดงสินค้า
  5. การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
  6. การค้าปลีก

**ฝึกงานกับเซเว่น 3 เดือน

 

อาชีพของสาขา

  1. ผู้จัดการห้างค้าปลีก 
  2. เจ้าของกิจการ(ร้านค้า) 
  3. เจ้าของเซเว่น 
  4. ผู้จัดการเซเว่น