วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์

พัฒนาการอาชีวศึกษาสู่ความ เป็นเลิศ และความเป็นสากล

 

พันธกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยมีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลง

3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในสถานการณ์ปัจจุบัน 

4. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ สร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

5. พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศและประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน