อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

มาตรฐานดี

มาตรฐานดี หมายถึง สมรรถนะหรือความสามารถการศึกษาของผู้เรียนตามองค์ประกอบของการจัดการศึกษา วิชาชีพด้านอาชีวศึกษาทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ และกิจนิสัย


 

เอกลักษณ์

“วิทยาลัยชั้นนำแห่งนวัตกรรม”

วิทยาลัยชั้นนำแห่งนวัตกรรม หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเป็นฐาน โดยการส่งเสริมให้มีการวิจัยสถาบันเพื่อการบริหารจัดการศึกษา วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน และใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อในการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียน