ติดต่อฝ่ายคณะช่างอุตสาหกรรม

ข้อมูลการติดต่อ

โทร. 038-784-681-4
สนง.ช่างอุตสาหกรรม ต่อ 251.
ห้องพักครูไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ต่อ 254,255.
ห้องพักครูช่างยนต์ ต่อ 258
ห้องพักครูเทคนิคพื้นฐาน ต่อ 250.
งานพัฒนาวินัยคณะช่างอุตสาหกรรม ต่อ 252
e-mail : info@techno-chon.ac.th
CAPTCHA
เปลี่ยนใหม่