สมัครเรียนออนไลน์

1.เลือกหลักสูตร

2.ข้อมูลผู้สมัคร

3.ชื่อสถานศึกษาที่จบ

ข้อมูลติดต่อ*การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ชำระเงินและส่งหลักฐานการสมัครแล้วเท่านั้น ผู้สมัครที่ไม่ชำระเงิน หรือคุณสมบัติการสมัครไม่ถูกต้องจะไม่มีสิทธิเข้าคัดเลือก

เอกสารใช้ในการสมัครเรียน (ภาคปกติ-สมทบ)

  1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ชุด
  3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา 1 ชุด
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา-มารดา 1 ชุด
  5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
  6. สำเนา รบ. 2 ชุด
  7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป