กิจกรรมวิทยาลัย

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สาขาช่างไมโครคอมพิวเตอร์ (ระดับ1)

วันที่ 30-31 มกราคม 2563 วิทยาลัยฯ  จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาช่างไมโครคอมพิวเตอร์ (ระดับ1) ณ ศูนย์ทดสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี  โดยมีนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวส.1  เข้าทดสอบ ณ ห้อง C 203