กิจกรรมวิทยาลัย

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 2

เยาวชนที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสได้ศึกษาต่อสายอาชีพ

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 อย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นทุนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้แก่ เยาวชนที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสได้ศึกษาต่อสายอาชีพ ในสาขาวิชาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ประเทศไทย 4.0 ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)

โดยในปีนี้ได้รับทุนระดับชั้น ปวช. จำนวน 30 ทุน ระดับชั้น ปวส. จำนวน 20 ทุน รวม 50 ทุน 

เกณฑ์ในการขอรับทุน
รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อ คน/เดือน ไม่เกิน 3,000 บาท

สนใจสมัครขอรับทุนนวัตกรรม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
อ.ณัฐพล : 095-1611115
อ.ปรียนันท์ : 099-9635595
อ.วราภรณ์ : 083-3416052
อ.วิษรุต : 088-2192628
อ.ดารารัตน์ : 063-3493609