กิจกรรมวิทยาลัย

คณะครูของวิทยาลัยฯ รับรางวัล

บุคลากรดีเด่นอาชีวศึกษา

วันที่ 16  มกราคม 2563 คณะครูของวิทยาลัยฯ เข้ารับรางวัลบุคลากรดีเด่นอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2563  โดยมีผู้เข้ารับรางวัลระดับผู้บริหารดีเด่น 2 ท่าน คือ 1. อ.บัวแก้ว สุกใส  2. อ.ปรีชา จันทร์ใหม่  และคณะครูผู้สอนรับรางวัลครูดีเด่น จำนวน 8 ท่าน คือ 1. อ.พรทิพย์ วัดทอง  2. อ.นิอร พรหมเสนา  3. อ.สมยศ ปรีประดิษฐ์  4. อ.ณัฐฐาพร กำพลศรี  5. อ.ทัศนีย์ จันทร์ดีอนุภัทร  6. อ.กมล ศรีวัฒนะ  7. อ.นุชจรินทร์ ติมัน  8. อ.พรัชรี ฤทธิกลาง  ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ.ชลบุรี