กิจกรรมวิทยาลัย

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

สืบสานประเพณีไทย

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ดำเนินงานแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา  ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา และส่งเสริมสถาบันศาสนา อีกทั้งวิทยาลัยฯได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน,หน่วยงานภายนอก และเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ สู่ชุมชน
  วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  ร่วมกิจกรรมกับ  ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดชลบุรี
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  ร่วมกิจกรรมกับ  เทศบาลเมืองแสนสุข และ เทศบาลเมืองอ่างศิลา