สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

 

"ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี"

เรียนอะไรบ้าง

  1. การสื่อสารภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ด้าน (ฟัง-พูด-อ่าน- เขียน) แบบเจาะลึกกับอาจารย์เจ้าของภาษา
  2. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษต่อสาธารณะชน
  3. เสริมทักษะทั้ง การออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง การพูดสุนทรพจน์ต่อชุมชน
  4. การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน

 

อาชีพของสาขา

  1. ผู้เชียวชาญ 
  2. นักแปลภาษา
  3. ธุรกิจนำเข้าอิมพอร์ต-เอ๊กซ์พอรต์
  4. ครูสอนภาษา / ติวเตอร์
  5. มัคคุเทศก์/ไกด์
  6. เลขานุการ