ปวส.ภาษาต่างประเทศ

“เก่งภาษา ล้ำเทคโนโลยี นำเสนอดี”

"Offering specialist English program in International Business Management & Foreign Language by incorporating technology and enterprise to create a modern learning environment moreover This program consists of a third language with a choice of Chinese, Japanese and Korean courses plus certification. We apply the direst teaching method to prepare students to enter the global arena."

เรียนอะไรบ้าง

 1. Most Communication In English
  เน้นการเรียนทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ
   
 2. Module
  ชุดการเรียนแบบ Module เข้าถึงทักษะการใช้งานจริงและสามารถประกอบอาชีพได้
   
 3. Language worldwide guarantee
  การันตีมาตรฐานภาษาอังกฤษ โดย Oxford University กับการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสากล CEFR และ TOEIC Exam

อาชีพของสาขา

 1. งานด้านเลขานุการ
 2. พนักงานบริษัท
 3. พนักงานประชาสัมพันธ์ภาคภาษาอังกฤษ
 4. พนักงานต้อนรับ (โรงแรม, บริษัทฯ)
 5. ล่ามแปลภาษา
 6. พนักงานขาย
 7. เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน (งานสายการบิน)
 8. มัคคุเทศก์/ไกด์