สาขาวิชาการท่องเที่ยว

"ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี"

เรียนอะไรบ้าง

 1. -ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว,
 2. การจัดการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว,พัฒนาบุคลิกภาพ
 3. ศิลปะการให้บริการ,การโรงแรม,ความปลอดภัยในโรงแรม
 4. งานส่วนหน้าโรงแรม,งานแม่บ้านโรงแรม
 5. การจัดดอกไม้,การประกอบอาหารโรงแรม
 6. ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
 7. โภชนาการและอนามัยอาหาร,งานแกะสลักผักและผลไม้
 8. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม,เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม,ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
 9. ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม-ธุรกิจท่องเที่ยว,ปฏิบัติการจัดนำเที่ยว

อาชีพของสาขา

 1. แอร์โฮสเตส
 2. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า โรงแรม,โรงพยาบาล,รีสรอท์
 3. มัคคุเทศก์,ไกด์นำเที่ยว
 4. อาจารย์สอนวิชาการท่องเที่ยวการโรงแรม