สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

 

"ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี"

เรียนอะไรบ้าง

  1. อ่านแบบ เขียนแบบงานเทคนิคการผลิต
  2. จำแนกวัสดุและเทคนิควิธีการผลิต
  3. วัดและตรวจสอบขนาดชิ้นงานการผลิต
  4. อ่านแบบ เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล
  5. เลือกวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล
  6. วางแผน และควบคุมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล
  7. วัด ตรวจสอบและแก้ปัญหาการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล
 

อาชีพของสาขา

1.