ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000 โทร. 038-784-681-4

ข้อมูลติดต่อเฉพาะฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

 • งานวัดผล ต่อ 242.
 • งานกิจกรรม ต่อ 243
 • ห้องสมุด ต่อ 244.

คณะบริหารธุรกิจ

 • สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ ต่อ 233
 • งานพัฒนาวินัยคณะบริหารธุรกิจ ต่อ 158

คณะช่างอุตสาหกรรม

 • สนง.ช่างอุตสาหกรรม ต่อ 251.
 • ห้องพักครูไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ต่อ 254,255.
 • ห้องพักครูช่างยนต์ ต่อ 258
 • ห้องพักครูเทคนิคพื้นฐาน ต่อ 250.
 • งานพัฒนาวินัยคณะช่างอุตสาหกรรม ต่อ 252

ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ

 • งานสารบรรณ ต่อ 222
 • สำนักงานผู้อำนวยการ ต่อ 223
 • งานบุคลากร ต่อ 224
 • งานการเงิน ต่อ 225
 • งานทะเบียน ต่อ 226
 • งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ต่อ 227
 • ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ต่อ 231

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

 • สำนักงานฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ต่อ 261,271

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • สำนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 272
CAPTCHA
เปลี่ยนใหม่