Colored Table Header

การันตีคะแนน TOEIC , HSK ใบเบิกทางการทำงานมาตรฐานสากล
พบกับทีมอาจารยชาวต่างชาติและไทยอินเตอร์
การเรียนการสอนทันสมยัที่สุดในภาคตะวันออกดวยชุดกิจกรรมด้วยระบบ iPad
โปรแกรมการฝึกงานในองค์กรธุรกิจระหวา่งประเทศ
จบปวส. อยากต่อป.ตรีเพียง 1.5 ปี ทั้งไทยและต่างประเทศ
เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษ & จีน มาตรฐานสากล ครบทุกทักษะ
กิจกรรมพิเศษตลอดปี FREE