ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีตั้งอยู่เลขที่ 80/90 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2526 บนพื้นที่ 22 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา โดยมีแนวคิดที่จะผลิตกำลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการของ ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และได้เปิดรับนักเรียนนักศึกษา

นักศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2557 วิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาทั้งด้านอาคารสถานที่ โดยคำนึงถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โดยในปัจจุบันมีอาคารเรียนทั้งสิ้น 3 อาคาร พื้นที่ปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม (โรงฝึกงาน) 2 แห่ง อาคารสนับสนุน ทั้งหอประชุม โรงอาหาร อาคารประกอบต่าง ๆ อีก 6 อาคาร


 
 

วิ ทยาลัยฯ ได้พัฒนางานวิชาการโดยเปิดหลักสูตรทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3 ประเภท คือ

 1. ประเภทช่างอุตสาหกรรม มีจำนวน 5 สาขางาน
 2. ประเภทบริหารธุรกิจ มีจำนวน 6 สาขางาน
 3. ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีจำนวน 1 สาขางาน

จาก การที่วิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน จึงทำให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมีการทำโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน และนอกประเทศในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ปัจจุบัน มีดร.อุไรวรรณ ตันประภัสร์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายไชยยศ ตันประภัสร์ เป็นกรรมการผู้จัดการ นางสาววรรณา ตันประภัสร์ เป็นผู้อำนวยการ

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
 • พ.ศ.2536 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน
 • พ.ศ.2542 ได้รับธงพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารในการคัดเลือก สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมค่ายอาสาดีเด่น ในการเข้าร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
 • พ.ศ.2542 ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในการแข่งขัน คอมพิวเตอร์นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ.2549 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครองถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกัญญา สิริวัฒนพรรณวดี ใน การประกวดสื่อ Power Point รณรงค์ป้องกันยาเสพติด เนื่องในการจัดงานฉลองครบ 20 ปี วันเยาวชนแห่งชาติ
 • พ.ศ.2549 ได้รับคัดเลือก “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ (ครั้งที่ 1)"
 • พ.ศ.2552 รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • พ.ศ.2553 ได้รับคัดเลือก “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ (ครั้งที่ 2)"
 • พ.ศ.2558 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่(ครั้งที่3) และ โล่ถาวรสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 สมัยซ้อน