สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

"ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี"

เรียนอะไรบ้าง

 1. วัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ กระแสสลับ
 2. ทดสอบคุณสมบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 3. เขียนแบบอ่านแบบไฟฟ้า, ติดตั้งระบบไฟฟ้าในและนอกอาคาร
 4. ทดสอบคุณลักษณะเครื่องกำเนิดและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
 5. ซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ
 6. ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
 7. ติดตั้งตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
 8. ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

อาชีพของสาขา

 1. พนักงานโรงไฟฟ้า
 2. ธุรกิจส่วนตัว - ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 3. งานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
 4. วิศวะไฟฟ้า
 5. พนักงานบริษัท