สาขาธุรกิจค้าปลีก(หลักสูตรทวิภาคี)

"ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี"

เรียนอะไรบ้าง

 1. การบัญชีเบื้องต้น
 2. การขายเบื้องต้น
 3. ธุรกิจค้าปลีก คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
 4. ศิลปะการขายการจัดแสดงสินค้า
 5. การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
 6. การค้าปลีก

**ฝึกงานกับเซเว่น 3 เดือน

 

อาชีพของสาขา

 1. ผู้จัดการห้างค้าปลีก 
 2. เจ้าของกิจการ(ร้านค้า) 
 3. เจ้าของเซเว่น 
 4. ผู้จัดการเซเว่น
 5.