การรับโล่รางวัลผลงานนวัตกรรม ประจำปี 2561

ระดับประเทศ

ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่องผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2561 ระดับประเทศ  วิทยาลัยฯได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ  ระดับประเทศ  โดยในวันที่ 16 มกราคม 2561  ดร.วรรณา  ตันประภัสร์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ  เข้ารับโล่รางวัล  ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา