การตรวจติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

วันที่ 14  มกราคม 2562  ทางวิทยาลัยฯได้รับการตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน