บันทึกความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีกับ บริษัท DUKE AVIATION LTD.

วันที่  5 พฤศจิกายน  ดร.วรรณา  ตันประภัสร์  ผู้อำนวยการ ร่วมการบันทึกความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีกับ บริษัท DUKE AVIATION LTD. เพื่อร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างอากาศยาน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและความต้องการของสถานประกอบการ