บุคลากรรับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน

ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 บุคลากรของวิทยาลัยฯ รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษาครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 44 คน  ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี  ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยบุคลากรได้รางวัลดังนี้

รางวัลผลงานวิจัยระดับ ดีเยี่ยม                 จำนวน 2 คน 

รางวัลผลงานวิจัยระดับ ดีมาก                  จำนวน 8 คน

รางวัลผลงานวิจัยระดับ ดี                        จำนวน 12 คน

รางวัลผลงานวิจัยระดับ ผ่านเกณฑ์           จำนวน   22 คน