การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบการจัดการศึกษ

เพื่อการมีงานทำจังหวัดชลบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบการจัดการศึกษเพื่อการมีงานทำจังหวัดชลบุรี 2561 เพื่อเป็นการต่อยอดสถานศึกษาต้นแบบการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชลบุรี ให้ก้าวไปสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และสอบรับกับนโยบายรัฐบาลและจังหวัดชลบุรี  ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้รับการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบฯ  โดยมี ดร.วรรณา  ตันประภัสร์  ผู้อำนวยการ รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร จากนายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ในงานมหกรรมการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561   ในวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา