การนําเสนอผลงานหลักสูตรโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม

และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ

ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้จัดทําโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการ จัดทํารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ อุดมศึกษา นั้นสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 จะดําเนินการคัดเลือกหลักสูตรต้นแบบที่ดี (Best Practice) ระดับภาค ในวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิค บ้านค่าย อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง วิทยาลัยฯได้นําผลงานการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มาจัดแสดงนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมนําเสนอผลงานหลักสูตรที่สมบูรณ์ต่อคณะกรรมการคัดเลือก