การเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมนิวเมติคและโรงงาน

ณ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ  เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมนิวเมติคและโรงงาน ณ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด    ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหารของบริษัท  โดยในช่วงแรกได้ทำความรู้จักกับโรงงาน บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด และเยี่ยมชมโรงงาน  ลำดับต่อมาได้เดินทางไปศูนย์ฝึกอบรมนิวเมติคพร้อมกับเข้าเยี่ยมชมส่วนต่างๆของ ศูนย์ฝึกอบรมนิวเมติค