สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

"ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี"

เรียนอะไรบ้าง

 1. เขียนแบบอ่านแบบ ในงานระบบเสียง ระบบภาพ และงานสื่อสารโทรคมนาคม
 2. ติดตั้งและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์และวงจรในงานระบบเสียง ระบบภาพ
 3. ซ่อมบำรุงรักษาระบบเสียง ระบบภาพ และงานสื่อสาร โทรคมนาคม
 4. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
 5. ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ใน 

อาชีพของสาขา

 1. วิศวะคอมพิวเตอร์
 2. เปิดร้านซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
 3. เปิดร้านขายคอมพิวเตอร์,โทรศัพท์มือถือ
 4. พนักงานบริษัท,โรงงาน
 5. ข้าราชการ (อาจารย์มหาวิทยาลัย)
 6. พนักงานรัฐวิสาหกิจ(องค์การโทรศัพท์