สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

"ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี"

เรียนอะไรบ้าง

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. ชุดสำนักงาน Office
 3. การนำเสนอผลงานด้วยสื่อมัลติมีเดีย
 4. การสร้างงาน Animation
 5. การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
 6. การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เช่น ภาษาซี,Visual Basic
 7. การสร้างเว็บไซต์เพื่อดำเนินการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 8. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์


อาชีพของสาขา

 1. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์, Programmer, System Analyst, IT Director,
  ทั้งบริษัท เอกชน,รัฐวิสาหกิจ,ข้าราชการ
 2. ดูแลระบบบริการ ความปลอดภัย เครือข่าย หรือ Hardware Maintenance
 3. เปิดร้าน Internet ร้านขายคอมพิวเตอร์
 4. ครู อาจารย์ หรือติวเตอร์
 5. ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต เช่น e-Commerce, e-Learning, e-Service