สาขาวิชาการบัญชี

"ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี"

เรียนอะไรบ้าง

 1. คำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
 2. คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและบันทึกในสมุดบัญชี
 3. จัดทำรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายและ รายงานสินค้าและ วัตถุดิบ
 4. บันทึกบัญชีของกิจการร่วมค้าและฝากขาย
 5. คำนวณกำไรขาดทุนของกิจการร่วมค้าและฝากขาย
 6. จัดทำรายงานทางการเงินของกิจการร่วมค้าและฝากขาย
 7. บันทึกรายการบัญชีของกิจการเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ
 8. จัดทำรายงานทางการเงิน


อาชีพของสาขา

 1. - ผู้ตรวจสอบบัญชี 
 2. นักวิเคราะห์ วางแผนงานบัญชี 
 3. ธุรกิจส่วนตัว 
 4. พนักงานธนาคาร 
 5. ข้าราชการ (อาจารย์,อบต.) 
 6. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 7. พนักงานเอกชน(บริษัท,ห้างร้าน)