กำหนดการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา

เพื่อพูดคุยกับผู้ปกครอง และหาแนวทางร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

กำหนดการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา เพื่อพูดคุยกับผู้ปกครอง และหาแนวทางร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตามตารางดังนี้

ครั้งที่

วัน  เดือน  ปี

พื้นที่

รายชื่ออาจารย์ออกเยี่ยม

1

เสาร์ที่ 19 ธันวาคม 58

สายที่ 1 ไร่กล้วย สุรศักดิ์ มาบยางพร บ่อวิน

อ.เฉลิมขวัญ นามประดิษฐ์

อ.วาริน  ทันธิกุล

สายที่ 2 ตาลล้อม ท้ายดอน บางแสน  บางพระ

อ.นิอร  พรหมเสนา

อ. นนทกานต์ ลีอุดมวงษ์

สายที่ 3  ดอนหัวฬ่อ  บ้านสวน เสม็ด  อ่างศิลา  บ้านปึก

อ.จุฑารัตน์  บูรณสมภพ

จากการไปเยี่ยมบ้านครั้งที่ 1 พบว่า ผู้ปกครองทุกบ้าน ให้ความร่วมมือดี อยู่รอพบ พูดคุย กับ อาจารย์ที่ไปเยี่ยม พร้อมขอบคุณอาจารย์ ที่มาพูดคุยให้ทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา

2

เสาร์ที่ 23 มกราคม 59

สายที่ 1 ม.แคลิฟอเนียร์  นาป่า  บางปะกง ท่าข้าม สองคลอง บางวัว

อ.วิลาวัลย์  บุญมิตร

อ.กัญญา  ปัญจพาณิชย์กุล

สายที่ 2  สุรศักดิ์  เก้ากิโลเมตร ปลวกแดง

อ.สุภรณ์  ช้างงาเนียม

อ.กิตติยา เป้เพณี

สายที่ 3  บ้านสวน  ห้วยกะปิ  เสม็ด

อ.นงค์นุช เวชประสิทธิ์

อ.เพชรินทร์ ตันวัฒนกุล

3

เสาร์ที่ 30 มกราคม 59

สายที่ 1 บ้านโขด  บางทราย บ้านสวน ห้วยกะปิ หนองไม้แดง

อ.วิลาวัลย์  บุญมิตร

สายที่ 2 เหมือง แสนสุข เสม็ด

อ.รพีพร  วะลัยพันธ์

อ.วิลาวัลย์ สุนิพัฒน์

สายที่ 3  บางพระ ทุ่งศุขลา  สุรศักดิ์

อ.สรชา  เฟื่องสังข์

อ.ปุณณภา ฉัตรเดชาพล