ประเภทการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ครั้งที่ 30 /2558

จากการเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละประเภทการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค

- จากการเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละประเภทการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ครั้งที่ 30 /2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558  นั้น คณะบริหารธุรกิจ-สามัญ ได้เสนอส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ประกวด ทั้งหมด   28    รายการ ดังนี้

ลำดับ

รายการที่แข่งขัน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

1

คอมพิวเตอร์สำนักงาน (MS-Office-2010)(ระดับชั้น ปวช. ปวส.)

อ.จุฑารัตน์

2

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Access 2010   (ระดับชั้น ปวช. ปวส.)

อ.สาวิตรี

3

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างโฮมเพจ (Home Page)(ระดับชั้น ปวช.)

อ.สาวิตรี

4

การสร้างเว็บเพจ   (ระดับชั้น  ปวส.)

อ.บัวแก้ว

5

การเขียนโปรแกรมภาษาซี (Turbo C 4.0)    (ระดับชั้น ปวส.)

อ.เพชรินทร์

6

การติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์  (ระดับชั้น  ปวส.)

อ.จุฑารัตน์

7

การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6  (ระดับชั้น  ปวช.)

อ.บัวแก้ว

8

การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6   (ระดับชั้น  ปวส.)

อ.กิตติยา

9

การใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6(ระดับชั้นปวช.ปวส.)

อ.พรเทียน

10

พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์  ( ระดับชั้น ปวช.ปวส.)

อ.เฉลิมขวัญ

11

พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์   (ระดับชั้น  ปวช.ปวส.)

อ.นนทกานต์

12

การใช้โปรแกรมสื่อประสมมัลติมิเดีย   (ระดับชั้น  ปวช.ปวส.)

อ.ปาริฉัตร

13

การใช้โปรแกรม Adobe lllusrator CS6   (ระดับชั้น  ปวช.ปวส.)

อ.กิตติยา

14

การเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft visual basic 2010)(ระดับชั้น  ปวช.ปวส.)

อ.สาวิตรี

15

การบัญชี   (ระดับชั้น  ปวช.)

อ.นิอร

16

การบัญชี  ( ระดับชั้น  ปวส.)

อ.สุพัฒน์

17

การทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป     (ปวส.)

อ.ปุณณภา

18

เกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ   (ระดับชั้น  ปวส.)

อ.สุภรณ์,อ.นิอร ,อ.เพชรินทร์

19

เทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ   (ระดับชั้น  ปวช.)

อ.นุชรินทร์

20

การเขียนแผนธุรกิจ   ( ระดับชั้น  ปวส.)

อ.รพีพร

21

การประกวดสิ่งประดิษฐ์(บริหารธุรกิจ)   (ระดับชั้น  ปวช.ปวส.)

อ.สุมิตรา,  อ.นงค์นุช

22

การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม   (ไม่แยกระดับ)

อ.พรทิพย์

23

การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย   ( ระดับชั้น   ปวช.ปวส.)

อ.วาริน

24

การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ   (ระดับชั้น   ปวช.ปวส.)

อ.วิลาวรรณ

25

การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน  (ระดับชั้น   ปวช.ปวส.)

Miss Yakun

26

การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น  ( ระดับชั้น   ปวช.)

อ.ณัฐฐาพร

27

การประกวดเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์(ระดับชั้น   ปวช.ปวส.)

อ.ณัฐพล

28

การประกวด VR-Star (ไม่แยกระดับ)

อ.ณัฐพล