งานเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา

การดำเนินงานเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ที่มีพฤติกรรมขาดเรียน มาสาย แต่งกายผิดระเบียบบ่อยครั้ง

การดำเนินงานเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ที่มีพฤติกรรมขาดเรียน มาสาย แต่งกายผิดระเบียบบ่อยครั้ง  เพื่อพบผู้ปกครองพูดคุยและหาแนวทางในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ตามตารางดังนี้

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

พื้นที่

รายชื่ออาจารย์ที่ออกเยี่ยมบ้าน

1

26 ธันวาคม 2558

บ้านสวน,อ.เมือง,แสนสุข,บางพระ,ศรีราชา

อ.นิตยา,อ.บุษยา,อ.สมพล,อ.ธวัชชัย,อ.พิพิธ

อ.วิชาญ,อ.กมล,อ.สนธยา

2.

9 มกราคม 2559

ชลบุรี,บ้านสวน,เสม็ด,แสนสุข,ศรีราชา

อ.เพลินพิศ,อ.เอกชัย,อ.ชยนันท์,อ.สุเมธ,อ.สุมิตรา

อ.สัมพันธ์,อ.กฤชสร,อ.มณฑล

3.

6 กุมภาพันธ์ 2559

บ้านสวน,ชลบุรี,บางพระ,ศรีราชา

อ.ปรีชา,อ.ศุภสิษฐ์,อ.สมศักดิ์,อ.จุฑามาศ

อ.โกสินทร์,อ.ณัฐกานต์