ส่งนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

การส่งนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558

การส่งนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 ได้พิจารณาคัดเลือก

นายทวีศักดิ์  อ่อนเจริญ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาช่างยนต์