พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

วิทยาลัยจัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ บุคลากร จำนวน 5 ท่าน

วันที่  24  ธันวาคม  2558  วิทยาลัยจัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ บุคลากร จำนวน 5 ท่าน

                        1.นายเอกชัย        แป้นดี                             ชั้น จตุตถดิเรกคุณาภรณ์    (จ.ภ.)

                        2.นางทัศนีย์         จันทร์ดีอนุภัทร                  ชั้น เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  (บ.ภ.)

                        3.นางสาวรพีพร    วะลัยพันธ์                        ชั้น เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  (บ.ภ.)

                        4.นางสาวชุตินันท์  ศรีศร                             ชั้น เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  (บ.ภ.)

                        5.นางสาวนราพร   หล้าหมอก                       ชั้น เบญญมดิเรกคุณาภรณ์  (บ.ภ.)