จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1

ระว่างวันที่ 16-17 ก.พ. 60 วิทยาลัยฯ ได้จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์  ระดับ 1 มีนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง C203 อาคารช่างอุตสาหกรรม  ซึ่ง อ.ทนง ตันติวงค์  เป็นผู้ควบคุมการสอบ