การปรับปรุงระบบเสียงเ

อาคารเอนกประสงค์

วันที่ 28 มกราคม 2559  ฝ่าย ICT ได้รับการอนุมัติให้จัดจ้างบริษัทภายนอกเพื่อตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบเสียง ที่อาคารเอนกประสงค์