งานซ่อมบำรุง

ระบบเสียงตามสาย

วันที่ 23 ม.ค. 2560 ฝ่าย ICT ทำการซ่อมบำรุงระบบเสียงตามสายของวิทยาลัยฯ เพื่อให้ระบบเสียงสามารถได้ยินชัดเจน ครอบคลุมทั่วพื้นที่ของวิทยาลัยฯ