การอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์

คณะครูช่างอุตสาหกรรม

วันที่ 17 ธ.ค. 2559 ดร.สุรเชษฐ์ สมไชย  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับครูผู้สอนคณะช่างอุตสาหกรรม จำนวน 26 คน ณ ห้อง Com 3