กิจกรรมวิทยาลัย

การอบรม

ความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากร

ดร. สุรเชษฐ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการอบรมความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี  เรื่อง เทคนิคการทำงาน Ms-Office ณ ห้อง Com 3  ผู้เข้าอบรมเป็นคณะครูผู้สอนบริหารธุรกิจและครูผู้สอนวิชาสามัญ จำนวน  36  คน