กิจกรรมวิทยาลัย

การอบรม การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี

วันที่ 3-4 มีนาคม  2558  วิทยาลัยเทคโนโลยี จัดการอบรมการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ โดยมี รศ.ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข  เป็นวิทยากร