กิจกรรมวิทยาลัย

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ V-Net

ด้วยการพัฒนาศักยภาพ และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

วันที่  13  ก.พ.  59 คณะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมอบรม “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ V-Net ด้วยการพัฒนาศักยภาพ และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษา  ผ่านสื่อการสอน Stretch อิงกรอบมาตรฐาน CEFR” ณ โรงแรมทาวน์  อินทาวน์  กรุงเทพฯ