กิจกรรมวิทยาลัย

การรับรางวัลรางวัลสถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบ

โครงการประกวดโรงเรียนประชาธิปไตยดีเด่นในระดับอาชีวศึกษา

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  ดร.วรรณา ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการ ร่วมด้วยอ.สัมพันธ์  นบน้อม และนักศึกษาระดับชั้น ปวส. จำนวน 2 คน เข้ารับรางวัลรางวัลสถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบจากโครงการประกวดโรงเรียนประชาธิปไตยดีเด่นในระดับอาชีวศึกษา  จัดโดย คณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ณอาคารนวมภูมินทร์ชั้น 2 วชิราวุธวิทยาลัย