กิจกรรมวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

เปิดรับสมัครนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส”

เพื่อศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูง ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง