กิจกรรมวิทยาลัย

นักศึกษาสาขาไฟฟ้าและเทคนิคเครืองกลระบบขนส่งทางราง

พบประธานกรรมมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 22 พย 61 คณะครูนำนักศึกษา นักศึกษาสาขาบารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง และสาขาเทคนิคเครื่องกลในระบบขนส่งทางราง เข้าพบ ท่าน ตวง อันทะไชย ประธานกรรมมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้โอวาทและอวยพรแก่นักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน