กิจกรรมวิทยาลัย

การถวายบังคม พระบรมราชานุสรณ์และถวายราชสดุดีแด่พระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันสวรรคต  ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ  พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง  และในวันนี้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  และลูกเสือ-เนตรนารีทั้งหลายทั่วราชอาณาจักร  ต่างพากันน้อมรำลึกพระองค์ท่าน  ซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  และต่างพร้อมใจกันกระทำการถวายบังคม  พระบรมราชานุสรณ์และถวายราชสดุดีแด่พระองค์

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  และลูกเสือของวิทยาลัยฯ  ร่วมการถวายบังคม  พระบรมราชานุสรณ์และถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ  พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมลีลาวดี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี