กิจกรรมวิทยาลัย

การนิเทศติดตาม

การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ได้เข้ารับการนิเทศติดตามการจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จากคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุมนนทรี โดยมีคณะกรรมการนิเทศติดตาม คือ

1. นายปริวัฒน์             ถานิสโร           ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี                     ประธาน

2. นางสาวปริยะดา       สิงหเรศร์         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี            รองประธาน

3. นายสมยศ               ตรีเพ็ชร์          รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยี  

            ฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)                                กรรมการ

นายพรชัย                  ปิ่นสุวรรณ        รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ                กรรมการ

นายประเสริฐ              โคบาล             รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม         กรรมการ

นายอำนวย                เหิมขุนทด         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี                 กรรมการ